Mapa Rewitalizacji

Rewitalizacja krok po kroku

Reprywatyzacja
Rewitalizacja
 • Dekret Bieruta Na mocy art. 1 tzw. „Dekretu Bieruta” z dnia 26 października 1945 r., który wszedł w życie 21 listopada 1945 r. (dzień ogłoszenia), „W celu umożliwienia racjonalnego przeprowadzenia odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie z potrzebami Narodu, w szczególności zaś szybkiego dysponowania terenami i właściwego ich wykorzystania, wszelkie grunty na obszarze m. st. Warszawy przechodzą z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu na własność gminy m. st. Warszawy.”

 • Dualizm Grunty przeszły na własność gminy m. st. Warszawy, zaś budynki oraz inne przedmioty, znajdujące sią na gruntach – pozostały własnością dotychczasowych właścicieli, o ile przepisy szczególne nie stanowiły inaczej.

 • Skutek Warszawiacy utracili (według różnych źródeł) 20 – 40 tysięcy nieruchomości, mogło to stanowić nawet 94% nieruchomości miasta w przedwojennych granicach.

 • Wnioski o prawo wieczystej dzierżawy lub zabudowy Art. 7 Dekretu pozwalał na złożenie dotychczasowym właścicielom lub ich następcom prawnym w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia gruntu w posiadanie przez gminę wniosku o przyznanie na tym gruncie prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną.

 • Zmiana ustroju politycznego Po zmianie ustroju politycznego w latach 1989 - 1997, stopniowo przywracane jest znaczenie prawa własności prywatnej; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02 kwietnia 1997 roku, która weszła w życie 17 października 1997 roku, wprowadza ochronę własności i prawa dziedziczenia (art. 21 Konstytucji RP), przyznając prawu własności charakter prawa podstawowego (art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji).

 • Wnioski dekretowe Ci właściciele budynków, lub ich spadkobiercy, którzy w odpowiednim terminie złożyli wnioski o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy lub zabudowy, domagać się mogą zwrotu nieruchomości w naturze lub odszkodowanie.

 • Decyzje zwrotowe Decyzja administracyjna, wydawana w II – instancyjnym postępowaniu, przyznaje prawo do zwrotu lub odszkodowania, albo też odmawia takiego prawa, gdy do zwrotu lub zapłaty brak jest podstaw.

 • Postępowanie sądowe Rozstrzyga o zasadności decyzji zwrotowej, w II – instancyjnym postępowaniu sądowo – administracyjnym, o charakterze kasacyjnym.

 • Ostateczna decyzja zwrotowa Prawowici właściciele lub ich spadkobiercy są wpisywani do księgi wieczystej.

 • Poszukiwanie nabywcy i negocjacje Podjęcie decyzji o dalszym przeznaczeniu gruntu i posadowionego na niej budynku często skutkuje sprzedażą tegoż osobom trzecim, z uwagi na ogromne koszty utrzymania. Często do właścicieli od razu po odzyskaniu zwraca się Stołeczny Konserwator Zabytków oraz Nadzór Budowlany, oczekując niezwłocznych, kosztownych remontów. Spadkobierców na takie remonty w wielu przypadkach nie stać. Na marginesie należy zauważyć, że przed dokonaniem zwrotu większość budynków była doprowadzana do ruiny, poprzez brak czynności zachowawczych, do których zobowiązane było m. st. Warszawa.

 • Na tym etapie Fenix Group podejmuje decyzje o ewentualnym zakupie danej nieruchomości. Kupujemy je jedynie od właścicieli wpisanych do ksiąg wieczystych, po uprzednim zbadaniu stanu prawnego danej nieruchomości. Jeżeli badana nieruchomość jawi się jako atrakcyjna pod względem ceny, lokalizacji czy stanu technicznego, a jej stan prawny jest skomplikowany i może budzić w przyszłości kontrowersje, np. kamienica była dopiero odzyskiwana, istniał konflikt między współwłaścicielami, hipotekami w KW lub procesy spadkowe, nigdy nie przystępujemy do takiej transakcji.

  Sprzedaż (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych) Nieruchomość trafia w ręce inwestora, osoby trzeciej, która nabywa ją za ustaloną przez strony cenę. Jeżeli nabycie następuje od osób wpisanych do działu II księgi wieczystej, inwestor podlega ochronie prawnej co do faktu nabycia.

 • Zabezpieczenie budynku Po zakupie należy budynek zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem pochodzącym zarówno od czynników wewnętrznych jak i osób trzecich.

 • Uzyskanie wytycznych Jeśli budynek jest zabytkowy niezbędne jest uzyskanie wytycznych od konserwatora zabytków; bez tych wytycznych niemożliwe jest działanie zmierzające do rewitalizacji.

 • Pozwolenie na budowę i porozumienia ze wspólnotami mieszkaniowymi Obligatoryjne jest uzyskanie zgody na przeprowadzenie prac budowlanych i ustalenie harmonogramu prac z właścicielami lokali, które zostały już wyodrębnione w nieruchomości budynkowej.

 • Rozpoczęcie prac budowanych Po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, inwestor rozpoczyna prace.

 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie potwierdzającego wykonanie rewitalizacji zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami i zezwalającego na korzystanie z budynku zgodnie z zamierzeniem budowlanym inwestora.

 • Sprzedaż mieszkań Odnowione mieszkania sprzedawane są osobom cecniącym nieprzemijające piękno zabytkowych budynków.